ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗΑΠΟΔΟΧΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία «THE ATHENS CITIZEN IKE» (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), που αποτελεί την διαχειρίστρια, δικαιούχο και δημιουργό της ιστοσελίδας www.thecitizen.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»).
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης του Ιστοτόπου στους οποίους περιλαμβάνεται και η Πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας πριν την πρόσβαση και χρήση του Ιστοτόπου. Η επίσκεψη και χρήση του Ιστοτόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης που διέπουν το σύνολο του περιεχομένου του.
Στους παρόντες Όρους συμπεριλαμβάνεται και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου, δια της οποίας σας ενημερώνουμε πλήρως για τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία διέπεται από την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία όπως εκάστοτε ισχύει.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο Ιστότοπος αποτελεί μια ενημερωτική/ψυχαγωγική ιστοσελίδα στην οποία δημοσιεύονται ειδησεογραφικά άρθρα, άρθρα γνώμης, ψυχαγωγικά άρθρα, φωτογραφίες, σύνδεσμοι χορηγίες, διαφημίσεις κ.α.. Πάσης φύσεως υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα και πρόκειται να παρασχεθούν και στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το ανέλεγκτο δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει οποτεδήποτε και χωρίς πρότερη ειδοποίηση τους παρόντες όρους χρήσης και πολιτικής απορρήτου, το περιεχόμενο του Ιστοτόπου και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Περαιτέρω έχει το απεριόριστο δικαίωμα να καταργεί υπηρεσίες ή και να εκκινεί την προσφορά νέων υπηρεσιών. Οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στον Ιστότοπο. Η χρήση του Ιστοτόπου μετά την δημοσίευση των εκάστοτε τροποποιήσεων συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των νέων Όρων στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις. Σας προτρέπουμε να ενημερώνεστε, ανά τακτά διαστήματα για τους παρόντες όρους.

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Εσείς ως επισκέπτης και χρήστης του Ιστοτόπου έχετε το δικαίωμα δωρεάν πρόσβαση στον Ιστότοπο. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες ενδεχομένως να απαιτεί την καταβολή αμοιβών υπέρ τρίτων (ενδεικτικά τα τέλη παρόχων υπηρεσιών internet). Η Εταιρεία μας δεν έχει καμία ευθύνη για την καταβολή των συγκεκριμένων δαπανών τις οποίες εσείς είστε αποκλειστικά υποχρεωμένοι να καταβάλλετε. Επιπλέον, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προμήθεια του απαιτούμενου -για την πρόσβασή σας- προσωπικού τεχνολογικού εξοπλισμού.
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς πρότερη ειδοποίηση να διακόψει είτε προσωρινά είτε οριστικά την λειτουργία του Ιστοτόπου ή και μέρους του Ιστοτόπου.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, συμπεριλαμβανόμενων και των περιπτώσεων αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής και είδους ζημίας τυχόν υποστείτε ως Επισκέπτες / Χρήστες του Ιστοτόπου. Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου παρέχεται «όπως ακριβώς είναι/as is» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο και η Εταιρεία δεν δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με την ασφάλεια αυτού, αρνούμενη ρητά όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για συγκεκριμένους σκοπούς.
Τα στοιχεία, το περιεχόμενο και εν γένει κάθε δημοσίευση έχουν αμιγώς συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προτροπή σε τέλεση πράξεων ή παραλείψεων. Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία, διανομή και κυκλοφορία του περιεχομένου του Ιστοτόπου, χωρίς σε καμία περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και εν γένει την καταλληλότητα του περιεχομένου. Ενδεχομένως στο περιεχόμενου του Ιστοτόπου να περιλαμβάνονται σφάλματα ή ελαττώματα ενώ και η συμμετοχή τρίτων προσώπων ενδεχομένως να προκαλέσει λάθη στο περιεχόμενο.
Η Εταιρεία μας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη να αποζημιώσει οποιονδήποτε τρίτο ή να και να επανορθώσει τυχόν άμεσες ή έμμεσες απώλειες ή και για θετική ή και αποθετική ζημία, υφιστάμενη ή και μελλοντική τυχόν υποστούν και αφορούν στη χρήση ή αδυναμία χρήσης του Ιστοτόπου, καθώς και σε κάθε καθυστέρηση ή αποτυχία λειτουργίας, υποκλοπή ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ιών ή καταγραφή και σε τυχόν έτερες απώλειες και βλάβες που θα προκληθούν.
Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες του Ιστοτόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή και χωρίς σφάλματα ούτε εγγυάται ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται. Η Εταιρεία μας θα λαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του Ιστοτόπου από κακόβουλο λογισμικό/ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός τόπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια, η δε Εταιρεία δε θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από «ιούς» ή και άλλα βλαβερά στοιχεία, όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.
Η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την διαθεσιμότητα ή και την πληρότητα του περιεχομένου, των σελίδων και των υπηρεσιών ή και τα αποτελέσματά τους. Πάσης φύσεως δαπάνες και κόστη που τυχόν απαιτηθούν για ενδεχόμενες διορθώσεις ή αποκαταστάσεις, βαραίνουν αποκλειστικά τους χρήστες και σε καμία περίπτωση την Εταιρεία.
Στον Ιστότοπο δημοσιεύονται ενημερωτικά ή και ψυχαγωγικά άρθρα, ειδήσεις, φωτογραφίες, ρεπορτάζ και εν γένει περιεχόμενο το οποίο συντάσσεται από τους ρεπόρτερ, τους δημοσιογράφους και τους συνεργάτες μας. Οι πληροφορίες συγκεντρώνονται με την δέουσα επιμέλεια και προσοχή προκειμένου να είναι έγκυρες και πλήρεις. Πλην όμως, η Εταιρεία μας λόγω του όγκου του περιεχομένου, της ταχύτητας των δημοσιεύσεων και της περίπτωσης της αμέλειας, δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών και του περιεχομένου. Ο Ιστότοπος, τα εκάστοτε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας μας και οι συντάκτες μας δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για αναρτήσεις που θα γίνουν από επώνυμους τρίτους συνεργάτες, οι στήλες των οποίων φιλοξενούνται στα πλαίσια συνεργασίας με τον Ιστότοπο. Επίσης, ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων/Ιστοτόπων/κόμβων στους οποίου οι Χρήστες μεταβαίνουν μέσω συνδέσμων (link) οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα από εμάς και το περιεχόμενο των οποίων δεν υποχρεούμεθα να ελέγξουμε, δεν το υιοθετούμε και δεν σχετίζεται με την Εταιρεία μας. Εσείς ως επισκέπτης του Ιστοτόπου, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Η χρήση του Ιστοτόπου γίνεται με αποκλειστική των Χρηστών και η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής και έκτασης ζημία ενδεχομένως υποστούν οι χρήστες του περιεχομένου, των σελίδων και των υπηρεσιών του Ιστοτόπου στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Εταιρεία μας αποτελεί τον αποκλειστικό δικαιούχο κάθε δικαιώματος, ωφέλειας, αξίωσης και εν γένει απαίτησης από και επί κάθε έργου, σήματος, λογοτύπου, διακριτικού τίτλου, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών, και εν γένει επί προστατευόμενων έργων του δικαίου της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας το οποίο προστατεύεται από την εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία (εφεξής τα Έργα). Ενδεχομένως κατ΄εξαίρεση να ανήκουν σε συνεργάτες ή πελάτες της Εταιρείας.
Η δημοσίευση των Έργων στον Ιστότοπο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση οιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται ρητά να αποτελέσουν όλα τα Έργα, εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο. Κάθε άδεια να χρησιμοποιεί ο χρήστης τα στοιχεία ή και τα Έργα είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα. Ειδικότερα, εκ της ως άνω γενικής απαγόρευσης εξαιρείται μόνο η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Εταιρεία, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας μας. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι θα πρέπει να σέβεστε τα δικαιώματά μας επί των Έργων και ότι δεν σας παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή / και εκμεταλλεύεστε εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει τα Έργα της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διατηρεί ανά πάσα στιγμή και σε κάθε περίπτωση τα πάσης φύσεως δικαιώματά της στο σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου και σε κάθε μεταγενέστερο αντίγραφο, σε οποιαδήποτε μορφή.
Διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε σε ανάλυση, σχολιασμό και διενέργεια ψηφοφοριών στον Ιστότοπο αναφορικά με θέματα που θα επιλέξουμε. Τα εκάστοτε συμπεράσματα και οι εκτιμήσεις των gallop θα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ιστοτόπου. Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται σήματα έτερων φυσικών ή και νομικών προσώπων, φορέων ή ενώσεων, αυτά αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

7. ΣΥΝΔΕΣΗ (LINKS) ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο Ιστότοπος δύναται να παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις (μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners), οι οποίες ανήκουν σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με την Εταιρεία και δεν υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης ή προγενέστερου ελέγχου εκ μέρους της Εταιρείας στο περιεχόμενο αυτών. Τυχόν πληροφορίες που προέρχονται από τρίτα μέρη συνιστούν έκφραση προσωπικών απόψεων και θέσεων των προσώπων αυτών. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιου είδους πληροφορίες. Οι πάροχοι των τρίτων διαδικτυακών τόπων φέρουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτό. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, βασιμότητα, νομιμότητα, πληρότητα και ακρίβεια του περιεχομένου τους, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του ενσωματώσιμου προγράμματος αναπαραγωγής οπτικού υλικού υπηρεσιών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, που τυχόν διατίθενται από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Οι παρόντες όροι ισχύουν περιοριστικά και μόνο για τον Ιστότοπο και όχι για διαδικτυακές σελίδες τρίτων.
Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο διαδικτυακών τόπων τρίτων που συνδέονται με την παρούσα ιστοσελίδα. Η σύνδεση των χρηστών στους εξωτερικούς αυτούς διαδικτυακούς τόπους γίνεται με δική τους ευθύνη και πρωτοβουλία και σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοτόπων αυτών οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη για οτιδήποτε τυχόν προκύψει από την επίσκεψη και χρήση τους. Ρητά διευκρινίζουμε και δηλώνουμε ότι ο Ιστότοπος και τα όργανα διοίκησης της εταιρείας σε καμία περίπτωση δεν αποδέχονται ούτε υιοθετούν το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών σελίδων στις οποίες παραπέμπει ούτε συνδέονται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.

8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Στον Ιστότοπό μας δημοσιεύονται διαφημίσεις και άλλο υλικό με διαφημιστικό περιεχόμενο και σκοπό. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο Ιστότοπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιασδήποτε φύσεως αξιώσεις τρίτων που ενδεχομένως θεωρούν ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών των διαφημίσεων. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, τους χορηγούς και τους δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού. Σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθυνθείτε στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες ακολουθώντας την προτεινόμενη από αυτούς μέθοδο επικοινωνίας Ομοίως, οι διαφημιζόμενοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι έναντι των επισκεπτών/καταναλωτών για τα προϊόντα/υπηρεσίες τους καθώς και για τις απαραίτητες εγγυήσεις, αδειοδοτήσεις, εγγραφές σε αρχές/μητρώα και σημάνσεις των προϊόντων/υπηρεσιών τους.
Η Εταιρεία μας δεν είναι υποχρεωμένη να εξετάσει (με εξαίρεση προφανείς περιπτώσεις προσβολής δικαιωμάτων που γίνονται καταφανώς αντιληπτές από το μέσο συνετό πολίτη) και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή μη των διαφημίσεων που προβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας Όσον αφορά τυχόν παραπομπές (third party links, plug-ins, applications κ.λ.π) σε άλλες ιστοσελίδες, που ενδεχομένως περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο σας γνωρίζουμε ότι αυτές δεν ελέγχονται από την Εταιρεία μας. Εάν επιλέξετε αυτά τα link θα μεταφερθείτε σε ιστοσελίδες τρίτων που διέπονται από τους δικούς τους όρους και πολιτική απορρήτου.

9. ΣΥΛΛΟΓΗ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία μας αποτελεί τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» και είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στον Ιστότοπο. Οι παρόντες όροι/παρούσα Πολιτική έχουν ως στόχο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2106/679), να ενημερωθείτε σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, το πλαίσιο βάσει του οποίου συλλέγουμε, διατηρούμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του Ιστοτόπου και να σας εξηγήσουμε τις σχετικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματά σας σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους.
Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο και του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμός ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) εντάσσεται στα Προσωπικά Δεδομένα. Ως επεξεργασία θεωρείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή. Περαιτέρω, κάθε παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε Επεξεργασία συνιστά παραβίαση των δεδομένων σας.
Η Εταιρεία μας, μέσω του Ιστοτόπου, επεξεργάζεται δεδομένα σας μόνο όταν εσείς οι ίδιοι οικειοθελώς μας τα παρέχετε με ενεργητικό τρόπο (όπως ενδεικτικά μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Δεσμευόμαστε ότι θα τα χρησιμοποιούμε με σύννομο – σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία – τρόπο και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλετε βαρύνει εσάς ως Επισκέπτες/Χρήστες. Τα προσωπικά δεδομένα που θα μας παράσχετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον υποβλήθηκαν, όπως αυτός εκάστοτε περιγράφεται.
Κατ΄εξαίρεση, ορισμένα δεδομένα συλλέγονται είτε με τη βοήθεια αρχείων cookies είτε αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο. Ο διακομιστής (server) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό, καθώς και κάποιες ακόμα πληροφορίες, όπως την ημεροχρονολογία και ώρα της επίσκεψης στον Ιστότοπο.
Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής: α. Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, β. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. γ. τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας, τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ και όποιους όρους αναζήτησης χρησιμοποιήσατε.
Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρία στηρίζεται στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων που καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μια εταιρία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων και τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, τις νομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας μας (ενδεικτικά φορολογική νομοθεσία, κ.ά.), το έννομο συμφέρον της Εταιρίας μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (όπως ενδεικτικά για τον έλεγχο επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»), αλλά και να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά και άμεσα τυχόν τεχνικά προβλήματα.
Η επεξεργασία αυτή θα είναι σύμφωνη με το σχετικό νομικό πλαίσιο, καθώς δεν θα περιλαμβάνει σοβαρούς κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ενώ επιτρέπεται, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία, η επεξεργασία αυτή να βασιστεί στο έννομο συμφέρον μας και σε νόμιμη βάση.
Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, θα διασφαλίσουμε την προστασία τους και την επεξεργασία τους αποκλειστικά και μόνο από προσωπικό ή από συνεργάτες που δεσμεύονται έναντι της Εταιρείας με τις ίδιες υποχρεώσεις προστασίας αυτών. Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Η Εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για το διάστημα που εκ του νόμου απαιτείται.
Η Εταιρεία μας στο πλαίσιο λειτουργίας της, ενδεχομένως να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα σας σε συνεργαζόμενες εταιρείες (ενδεικτικά εταιρείες παροχής μηχανογραφικής υποστήριξης). Όλοι όσοι συνεργάζονται με την Εταιρεία μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να τηρούν εχεμύθεια, • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR και να διαγράφουν το σύνολο των στοιχείων μετά την εξυπηρέτηση του σκοπού συλλογής και επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ή και επεξεργαζόμαστε θα αποθηκεύονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχομένως, ορισμένοι από τους παραλήπτες των δεδομένων με τους οποίους η Εταιρία μοιράζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Σε κάθε περίπτωση, εάν απαιτηθεί να μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες

10. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ως υποκείμενα δεδομένων έχετε δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς. Παρακάτω θα σας εκθέσουμε τα δικαιώματά σας, τα οποία θα φροντίσουμε να μπορείτε πάντα απρόσκοπτα να τα ασκείτε:
1.Το δικαίωμα της πληροφόρησης/ ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα,

2.Το δικαίωμα της πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα οποτεδήποτε, με μόνη εξαίρεση την πιθανότητα υποβολής επανειλημμένων αβάσιμων αιτημάτων,

3. Το δικαίωμα της διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν κρίνετε ότι δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους. Εάν έχουμε νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρησή τους θα σας ενημερώσουμε σχετικά,

4. Το δικαίωμα της διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα, ανακρίβειες ή ανεπίκαιρες πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς,

5. Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,

6. Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία,

7. Το δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας ιδιαίτερη κατάσταση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η Εταιρεία μας σας δηλώσει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την εν λόγω επεξεργασία,

8. Το δικαίωμα να μην λαμβάνετε Επικοινωνίες Marketing: Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα ή και επικοινωνώντας μαζί μας στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας,

9. Ανάκληση συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση αναφορικά με τον τρόπο και την έκταση που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή και για την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία στο email [email protected] ή και ταχυδρομικά με γραπτή επιστολή σας στην έδρα της Εταιρείας Εμμανουήλ Μπενάκη 25, ΑΘΗΝΑ, 10678. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία σε βάρος της Εταιρείας επικαλούμενοι την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων και των υποχρεώσεών μας, έχετε την δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ: +30-210 6475600, ιστοσελίδα: www.dpa.gr

12. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρόντες όροι/προϋποθέσεις χρήσεως του Ιστοτόπου στους οποίους ενσωματώνεται η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η μη άσκηση από την Εταιρεία, οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέουν από το νόμο ή από τους παρόντες όρους, δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας μας και των επισκεπτών/χρηστών του Ιστοτόπου και δεσμεύει μόνο αυτούς.
Απαγορεύεται ρητά η εμπορική εκμετάλλευση, η κυκλοφορία, η χρήση, η αναπαραγωγή και η αναδιανομή του περιεχομένου του Ιστοτόπου εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος, σε οποιοδήποτε μέσο, εφαρμογή ή συσκευή, χωρίς γραπτή άδεια της Εταιρείας μας. Κάθε διαφορά, διαφωνία ή διένεξη σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή ή ερμηνεία των παρόντων όρων και γενικά ό,τι αφορά στις σχέσεις που θα δημιουργηθούν μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών από την χρήση του Ιστοτόπου θα λύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας, που συμφωνείται ότι καθίστανται αποκλειστικά αρμόδια.

Τέλος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει συμμόρφωση με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63)