10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ο υποψήφιος Μάριος Ψύχαλης απαντά στις 10 ερωτήσεις

Ερώτηση 1 Τα υπουργεία, οι περιφέρειες και οι δήμοι δεν δημοσιεύουν ξεχωριστούς προϋπολογισμούς και ισολογισμούς με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην έχουν εικόνα πως ξοδεύεται...