Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο της ΕΛΤΕ οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος – Τα μαθήματα από την Folli Follie

Νέες δικλείδες ασφαλείας δημιουργεί η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), προκειμένου να περιορίσει τις πιθανότητες μιας νέας περίπτωσης σαν εκείνης της Folli Follie, όπου στην Επιτροπή Ελέγχου γίνονταν επί χρόνια «μαγειρέματα»!

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων απηύθυνε χθες επιστολή προς τους ορκωτούς ελεγκτές που υπογράφουν τις οικονομικές καταστάσεις Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος, δίνοντας τους οδηγίες για την υποβολή της συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου.

Σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, εντός 15 ημέρων από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2020 οι ορκωτοί ελεγκτές πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ΕΛΤΕ το αντίγραφο της συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου που υποβάλλεται προς την Επιτροπή Ελέγχου κάθε ελεγχόμενης εταιρείας.

Είχε προηγηθεί ειδικό ερωτηματολόγιο προς τις Επιτροπές Ελέγχου Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος, ώστε να διαπιστωθεί εάν συμμορφώνονται με νέο θεσμικό πλαίσιο που αφενός ενισχύει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες τους, αφετέρου διευρύνει και τις ευθύνες τους.

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο της ΕΛΤΕ, στο οποίο απάντησαν οι επιχειρήσεις, συντάχθηκε από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ) – Committee of European Authority Oversight Boards (CEAOB) και από αυτό έχουν ήδη εξαχθεί σοβαρά συμπεράσματα για τις διαδικασίες των Επιτροπών Ελέγχων σε αρκετές εισηγμένες.

Για όσους δεν το γνωρίζουν η συμπληρωματική έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες που δεν περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ενδεικτικά, αναφέρει σε ποιες κατηγορίες λογαριασμών ο ορκωτός ελεγκτής εφάρμοσε δοκιμασίες λεπτομερειών και σε ποιες δοκιμασίες δικλείδων, αποκαλύπτει αν χρησιμοποιήθηκε άλλος ορκωτός ή εξωτερικός εμπειρογνώμονας κατά τη διάρκεια του ελέγχου για συμβουλευτικές υπηρεσίες και ποιες ήταν αυτές, αποκαλύπτει πιθανές ελλείψεις στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας ή του ομίλου, περιλαμβάνει την εκτίμηση των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν για τα διάφορα στοιχεία των ετήσιων ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, περιγράφει ζητήματα μη συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς και ρίχνει φως σε σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν από τον υποχρεωτικό έλεγχο και τα οποία συζητήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο αλληλογραφίας με τη διοίκηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως αν και η συμπληρωματική έκθεση ελέγχου υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκθεση ελέγχου της εταιρείας δημοσίου συμφέροντος, ωστόσο δεν δημοσιοποιείται.

Η υποχρέωση υποβολής της συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου στην ΕΛΤΕ ερμηνεύεται ως στενότερη εποπτεία και περισσότερους ελέγχους από την πλευρά της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

Να σημειωθεί πως πρόσφατη απόφαση που εξέδωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ Παναγιώτης Γιαννόπουλος προέβλεπε πως η ΕΛΤΕ θα προχωρούσε στη διενέργεια ελέγχων για να διαπιστώσει το εάν οι Επιτροπές Ελέγχων στις οντότητες δημοσίου συμφέροντος λειτουργούν όπως προβλέπει ο νόμος.

O Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Ο έλεγχος αυτός έχει εστιάσει στις μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις από τις οποίες έχουν ζητηθεί – μεταξύ άλλων- και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Επιτροπών Ελέγχων για να διαπιστωθεί «από πρώτο χέρι» το εάν έχουν υπάρξει συνεπείς στα εποπτικά τους καθήκοντα.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων αξιολογεί το πώς οι Επιτροπές Ελέγχων παρακολουθούν τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, το πώς οι Επιτροπές αξιολογούν τη συμπληρωματική έκθεση ελέγχου του άρθρου 11 του Κανονισμού 537/2014, το πώς γίνεται η διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών, αλλά και το εάν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών.

Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων ακολουθούν κυρώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Να σημειωθεί πως η υπόθεση της Folli Follie ανέδειξε πολλά ζητήματα πλημμελούς ελέγχου και έθεσε σε συναγερμό το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Πηγή